Genom olika utvecklingsinsatser hjälper vi individer, grupper och organisationer att ta fram sin fulla potential. Resultatet blir större engagemang, bättre samarbete, ökad produktivitet och högre effektivitet. Våra klienter är allt från enskilda ledare och ledningsgrupper till hela personalstyrkan på ett företag. Under pandemin har vi i stor utsträckning tillhandahållit utvecklingsinsatser digitalt. Här nedan finner du några exempel.

Mål- och strategiarbete

Mål och strategi behövs för att skapa en tydlig riktning och klargöra hur färd-vägen ser ut. Hur organisationen eller gruppen ska ta sig från nuvarande position till önskad position. När riktningen är tydlig och varje enhet, grupp och individ vet hur de ska bidra till att målen uppfylls skapas också motivation och handlingskraft. 

När alla i organisationen känner till och äger målen och vet hur de ska bidra för att dessa ska nås, skapas ett engagerat lugn hos både individ och grupp. Arbetet blir effektivare, mer målinriktat och produktivt. Det blir också ett bättre samarbete, högre meningsfullhet och ökad trivsel.

Detta får ni ut av insatsen

 • Förbättrade resultat
 • Tydliga, gemensamma mål
 • Tydlig riktning och strategi
 • Allas ägarskap till målen
 • Målinriktat och effektivare arbete och samverkan
 • Meningsfullhet

Goalmapping – en visuell form av målsättningsarbete

Vi minns bilder bättre än ord. När ett företags mål kommuniceras i bild ökar förståelsen för dess innebörd. Goal-mapping är en metod som bygger på minnesforskning och tillhandahåller en effektiv struktur för motiverande mål-sättningsarbete. Processen genomförs uppifrån och ner, vilket ger både en tydlig gemensam riktning för organi-

sationen och individanpassade mål. Den visuella aspekten av goalmapping bidrar till att ha målen 'top of mind' vilket leder till bättre prioriteringar och ökad effektivitet. Under processen tydliggörs allas mål, ansträngningar, vilket bidrar till känslan av gemenskap, bättre samarbete, och motivation att bidra till helheten. 

Det får ni ut av insatsen

 • Tydlig gemensam riktning
 • Ägarskap till målen, som alla förstår och har top of mind
 • Varje grupp och individ har specifika och anpassade mål
 • En process som kan användas i alla sammanhang
 • Ökad motivation och delaktighet

Värderingsarbete

Medarbetare som känner till organi-sationens värderingar är inte mer engagerade än de som inte känner till organisationens värderingar. Där är korrelationen låg, men det är här som många organisationer gör sina största värderingsrelaterade investeringar. Kännedom om de egna personliga värderingarna som sedan kopplas till företagets värderingar, gör att engage-manget på arbetsplatsen höjs.

När de personliga värderingarna är kopplade till de gemensamma värderingarna i organisationen, ger det insikter om hur individen kan leva sina egna värderingar och samtidigt bidra till organisationens syfte och mål. Att ha gemensamt delade värderingar ger också ett ökat engagemang, större ägarskap och gemensam uppslutning kring värderingarna, nöjdare kunder och med det bättre resultat.

Detta får ni ut av insatsen

 • Ökat engagemang i arbetet
 • Större förståelse för sig själv och sina kolleger
 • Tydlighet och förståelse för organisationens värderingar
 • Nöjdare medarbetare och kunder
 • Bättre resultat

Utveckling av ledningsgrupper

Varje ledningsgrupp är unik och påverkas av sitt uppdrag, de respektive medlemmarnas förutsättningar och dynamiken i gruppen. När en lednings-grupp avsätter tid till att vässa sin egen effektivitet, funktion och förmåga att leda i en föränderlig och osäker värld, och besluta i komplexa frågor, ger det positiva efterverkningar i hela organisationen. När ledningsgruppen mår bra och är effektiv, påverkar det hela företaget att göra detsamma. 

För att insatsen ska vara adekvat och möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter, skräddarsys upplägget. Följande steg brukar dock ingå:
Steg 1: Kartläggning av utgångspunkt 
Steg 2: Mål och strategier

Steg 3: Teamet, samarbetet och hur gruppen blir kollektivt intelligent
Steg 4: Effektivitet i gruppen - struktur, prioriteringar och beslutsfattande
Steg 5: Nästa steg för fortsatt utveckling mot önskat läge 

Det får ni ut av insatsen

 • Tydlighet kring mål och stategier. 
 • Ökade kunskaper om gruppens dynamik och utvecklingsfaser.
 • Ökad kollektiv intelligens
 • Självkännedom för gruppen, med alla dess  styrkor, fallgropar  och utvecklingsmöjligheter
 • Tydlighet kring hur gruppen når nästa utvecklingsfas och därmed högre effektivitet.

Coaching

Med en coach får du ett bollplank, någon som är på din sida, men också ber dig att förtydliga ditt tänkande, motivera dina beslut och intentioner och uttrycka dina behov. Utan att bli värderad får du tillfälle att sätta ord på ditt nuläge, dina tankar och känslor och reflektera över hur du vill ha det och vad du är beredd att göra för att lyckas. Du får också kontinuerligt stöd i genom-förande och process. Coachen bidrar med struktur i samtalet och utforskas

från olika perspektiv. Du använder din egen kunskap, kompetens och erfaren-het för att finna egna lösningar och framkomliga vägar som passar dig. 

Med insikter om vad du vill uppnå, kan du medvetet förflytta dig i rätt riktning och genomföra nödvändiga och önskade förändringar för att lyckas. 

Utgångspunkten är alltid din specifika situation, dina behov, möjligheter och din egen agenda. 

Det får du ut av insatsen

 • Lär dig mer om dig själv, dina styrkor och dina behov.
 • Bli bättre på att fatta rätt beslut och förstå din beslutsprocess.
 • Bli mer effektiv och skapa resultat inom de områden du väljer att jobba mot.
 • Känna dig mer harmonisk, balanserad och medveten.

Konflikthantering

En konflikt kan vara som eld. Obevakad kan den sprida sig likt en skogsbrand och förgöra allt i sin väg. Påfrestningen att vara i konflikt tenderar att gå ut över verksamheten. Även om det kan kännas utmanande, finns det sätt att lösa, eller i vart fall hantera, konflikten. Vi börjar oftast med att ta reda på vad som har hänt och vilka möjligheter som finns för att komma vidare, för att bedöma vad som kan göras och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Vi har många års erfarenhet av tvist-lösning från förhandlingar i och utanför domstol, och olika typer av uppdrag med konflikthantering.

Konflikter är påfrestande för alla  och tar fokus från verksamheten. Vi hjälper er att adekvat adressera konflikten på ett effektivt, varsamt och professionellt sätt. En bra investering är också att anlita oss för förebyggande konflikt-arbete: gör plats för lägereldar så att ni slipper skogsbränder.

Detta får ni ut av insatsen

 • En konfliktdiagnos 
 • Förslag på åtgärder och planer för att lösa eller hantera
 • Någon som kan hjälpa till att genomföra åtgärderna
 • Väl löst eller hanterad ger en konflikt mycket kunskap, erfarenhet och ett förstärkt samarbete
 • Utökad konflikthanterings-kompetens

Föreläsningar och workshops

Vi håller ofta uppskattade föreläsningar och workshops i grupper av varierande storlek. Oavsett tema kännetecknas Catalysts workshops av igenkännande skratt, mycket energi och en hög grad av interaktivitet.

Vi tillämpar tiominutersmetoden och pratar aldrig längre än så innan vi gör en övning eller låter deltagarna tillämpa innehållet på annat sätt. Inlärningen förstärks och fördjupas av processen

att prova och prata om hur det gick. På det sättet får deltagarna med sig praktiska och lättanvända verktyg för applicering i vardagen. 

Vi skräddarsyr alltid innehållet i våra föreläsningar och workshops efter de behov som ni har identifierat; vad ni vill poängtera, förbättra, förstärka, bemästra, fokusera på eller bli ännu bättre på att hantera.

Exempel på föreläsningar och workshops

 • Att leda digitalt
 • Möteseffektivitet
 • Hjärnsmart samarbete
 • Feedback & svåra samtal
 • Egen effektivitet - stressa smart
 • Frodas i förändring
 • Höj kreativiteten

Mötesfacilitering

Vi håller möten för att vi gemensamt vill komma fram till bra lösningar som fungerar för alla, skapa nya strategier och aktivitetsplaner för dessa, eller fatta viktiga beslut baserade på all viktig tillgänglig information osv. Vanliga fallgropar i dessa möten är att hamna i ändlösa diskussioner, fastna i detaljer, att några pratar väldigt länge och att målen inte nås. Det kan också vara utmanande att själv både hålla i ett 

 möte och att delta med egen input som en fullvärdig deltagare. Då kan det hjälpa med en extern mötesfacilitator. Någon som håller agendan, ser till att det är energi under mötet, att interaktiviteten är hög, att alla kommer till tals och blir lyssnade på, att de punkter som behöver beröras blir pratade om och att nödvändiga beslut fattas. Med hjälp av olika övningar hålls mötet effektivt och konstruktivt.

Inspirerande resultat

 • Effektiva och produktiva möten
 • Hög delaktighet och energi
 • Väl underbyggda beslut
 • Alla känner att de har varit med och bidragit, blivit hörda och att mötet gått rätt till.

Skräddarsydda ledarskapsprogram

Våra program skapas utifrån era behov och vad ni vill uppnå med forsknings-baserat innehåll och metodik för träff-säkra och relevanta resultat. 

Metodiken bygger på interaktivitet med applicering av verktyg och modeller på verkliga utmaningar. På så vis händer det att deltagare löser flera av sina utmaningar under programmets gång. Många är de (initialt) stressade utbildningsdeltagare som konstaterat att de efter den första modulen finner sig ha tjänat in den nedlagda tiden. 

Först identifieras behoven i en för-studie. Styrkor, möjligheter, utmaningar och utvecklingsområden utforskas. I en gemensam dialog kommer vi fram till och sätter upp relevanta och tydliga mål för programmet samt vad som därmed ska uppnås och utvecklas. 

Därefter designas själva programmet i detalj. Tillsammans samskapar vi ett program som uppnår utbildningsmålen, samt planerar vi hur programmet ska rullas ut för att bäst stötta er verksamhet.

Det får ni ut av insatsen

 • En utbildning som möter era  behov och stöttar era ledare i sina  utmaningar
 • Effektiva och trygga ledare
 • Nöjdare medarbetare
 • Bättre resultat för såväl organisationen som ledare