UTVECKLINGSINSATSER

Istället för att adressera något som skaver låtsas vi som ingenting och undrar vad som egentligen händer. Ju tryggare vi är med varandra, desto effektivare hanterar vi även små elefanter i rummet så att de inte tar onödig energi och fokus.

Genom olika utvecklingsinsatser hjälper vi individer, grupper och organisationer att ta fram sin fulla potential. Resultatet blir större engagemang, bättre samarbete, ökad produktivitet och högre effektivitet. Våra klienter är allt från enskilda ledare till hela personalstyrkan på ett företag. Under pandemin har vi i stor utsträckning tillhandahållit utvecklingsinsatser digitalt. Här nedan finner du några exempel på våra insatser.

Mål- och strategiarbete

Mål och strategi behövs för att skapa motivation, organisera sig runt och för att kunna utvärdera verksamheten. Alla organisationer har också mål, men ibland känner inte alla medarbetare till vilka målen är, vad de betyder eller hur de ska bidra till att de uppfylls. Det finns mycket att vinna på att skapa klarhet i detta. Vi hjälper till att tydliggöra målen, deras innebörd, en klar strategi, samt även klargöra vad varje grupp och individ ska uppnå för att lyckas. 

Målsättningsarbetet blir systematiserat och strukturerat så att det blir tydligt hur strategin ser ut, inspirerande och effektivt. Det märks tydligt när alla i organisationen känner till och äger målen och vet hur de ska bidra för att dessa ska nås. Tydligheten skapar ett lugn hos både individ och grupp. Arbetet blir effektivare, mer målinriktat och produktivt. Det blir också ett bättre samarbete, högre meningsfullhet och ökad trivsel.

Inspirerande resultat

 • Förbättrade resultat
 • Tydliga, gemensamma mål
 • Tydlig strategi
 • Allas ägarskap till målen
 • Målinriktat och effektivare arbete och samverkan
 • Meningsfullhet

Goalmapping – en visuell form av målsättningsarbete

Vi minns bilder bättre än ord. När ett företags mål kommuniceras i bild ökar inte bara förståelsen för dess innebörd utan det blir också mycket lättare att hålla målet i minnet. Goalmapping bygger på forskning om minnet och hur hjärnan fokuserar och tillhandahåller en effektiv struktur för arbete med målsättning som skapar tydlighet och engagemang hos alla. Med goalmapping skapar ni nya attraktiva och motiverande mål, eller  validera och verifiera redan befintliga mål och göra dem levande så att de betyder något för varje individ. 

Processen skapar engagemang och ägarskap för era mål uppifrån och ner samtidigt som den skapar tydliga, nedbrutna mål som är specifikt anpassade för varje individ och grupp. Efter genomförd process känner varje individ till sina och guppens mål. Den visuella aspekten av goalmapping gör också att det är enkelt att ha målen 'top of mind' vilket leder till bättre prioriteringar, högre meningsfullhet och ökad effektivitet och produktivitet. Goalmapping leder också till att en ökad teamkänsla, bättre samarbete, och en effektivare kommunikation.

Det får ni ut av insatsen

 • Alla förstår och minns målen
 • Varje grupp och individ har specifika och anpassade mål, som är leder till att organisationen når sina mål
 • En process för att sätta och bryta ner mål som ni kan använda i alla sammanhang

Värderingsarbete

Medarbetare som känner till organisationens värderingar är inte mer engagerade än de som inte känner till organisationens värderingar. Där är korrelationen låg, men där gör många sin största värderingsrelaterade investering. Kännedom om våra egna personliga värderingar och att sedan koppla dem till företagets värderingar  gör att engagemanget på arbetsplatsen skjuter i höjden. 

När de personliga värderingarna är kopplade till de gemensamma värderingarna i organisationen, ger det insikter om hur individen kan leva sina egna värderingar och samtidigt bidra till organisationens syfte och mål. Att ha gemensamt delade värderingar ger också ett ökat engagemang, större ägarskap och gemensam uppslutning kring värderingarna, nöjdare kunder och med det bättre resultat.

Detta får ni ut av insatsen

 • Ökat engagemang i arbetet
 • Större förståelse för sig själv och sina kolleger
 • Tydlighet och förståelse för organisationens värderingar
 • Nöjdare medarbetare och kunder
 • Bättre resultat

Utveckling av ledningsgrupper

Medlemmar i ledningsgrupper har ofta ens mycket hög belastning och som en effekt av det tar sig ledningsgrupper sällan tid att ägna sig åt sin egen effektivitet och funktion. Som motor i organisationens utveckling är det förstås viktigt att smörja sitt eget maskineri. Vi har hjälpt många ledningsgrupper att bli ännu mer effektiva. Våra program höjer dessutom såväl teamkänslan som  meningsfullhet och arbetsglädjen blir större. En insats av det här slaget ger stor effekt. När ledningsgruppen mår bra och är effektiv påverkar det hela företaget.

Varje ledningsgrupp är unik och påverkas av uppdrag, dynamiken i gruppen samt medlemmars styrkor, behov och utmaningar. Därför skräddar-sys insatsen efter ledningsgruppens behov. Följande steg brukar dock ingå:
 
Steg 1: Mål och strategier
Steg 2: Teamet och samarbetet
Steg 3: Effektivitet i gruppen - ägnar vi tid åt rätt saker? Hur fattar vi beslut? Hur utvecklar vi vår effektivitet?
Steg 4: Fortsatt utveckling. Vad är nästa steg för att fortsätta utvecklingen och effektiviteten?

Det får ni ut av insatsen

 • Tydlighet kring mål och stategier. 
 • Ökade kunskaper om         gruppens dynamik och utvecklingsfaser.
 • Ett synliggörande av lednings- gruppens samlade styrkor och utvecklingsmöjligheter.
 • Tydlighet kring hur gruppen når nästa utvecklingsfas och därmed högre effektivitet.

Coaching

Med en coach får du ett bollplank, någon som är på din sida, men som också ber dig att förtydliga ditt tänkande, motivera dina beslut och dina intentioner och uttrycka dina behov. Utan att bli värderad får du tillfälle att sätta ord på ditt nuläge, dina tankar och känslor och reflektera över hur du vill ha det och vad du är beredd att göra för att lyckas. Du får också kontinuerligt stöd i ditt genomförande och i din process. Med stöd av en coach hittar du sätt att lösa problem och hantera utmaningar. Forskning visar att när någon verkligen lyssnar på oss så höjs vår kognitiva och kreativa förmåga och vi har lättare att finna lösningar.

Coachen hjälper också till genom att hålla struktur i samtalet och att utforska ämnet från olika perspektiv, så att du använder din egen kunskap, kompetens och erfarenhet för att finna egna lösningar och agera på dem.

Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan genomföra nödvändiga och önskade förändringar. Vår coaching utgår alltid från din specifika situation och är helt individ- och rollanpassad; allt från beslutsfattare med specifika utmaningar inom organisationen, till privatpersoner som vill få stöd i att hantera en personlig utmaning

Det får du ut av insatsen

 • Lär dig mer om dig själv, dina styrkor och dina behov.
 • Bli bättre på att fatta rätt beslut och förstå din beslutsprocess.
 • Bli mer effektiv och skapa resultat inom de områden du väljer att jobba mot.
 • Känna dig mer harmonisk, balanserad och medveten.

Konflikthantering

En konflikt på arbetsplatsen kan vara som eld. Obevakad kan den sprida sig okontrollerat och likt en skogsbrand förgöra allt i sin väg. Det är oerhört påfrestande att vara i en konflikt och det tenderar att gå ut över verksamheten. Även om det kan kännas väldigt utmanande, finns det sätt att lösa eller i vart fall hantera konflikten. Vi börjar med att ställa en konfliktdiagnos genom att intervjua berörda parter och ta reda på fakta, bakgrund och nuläge. Med en diagnos kan vi lättare bedöma vad som kan göras och ge förslag på lämpliga åtgärder för att komma vidare. 

Vi har många års erfarenhet av tvist-lösning från förhandlingar i och utanför domstol, olika typer av uppdrag med konflikthantering och medling i organisationer och företag. 


Konflikter är påfrestande för alla inblandade och tar fokus från verksamheten. Vi hjälper er att  adressera konflikten på ett effektivt, varsamt och professionellt sätt.  En bra  investering är också att anlita oss för förebyggande konfliktarbete: gör plats för lägereldar så att ni slipper skogsbränder.

Detta får ni ut av insatsen

 • En konfliktdiagnos - vad handlar konflikten om, vilka påverkas, hur eskalerad är den
 • Förslag på åtgärder och handlingsplaner för att lösa eller hantera
 • Någon som kan hjälpa till att genomföra åtgärderna
 • Väl löst eller hanterad ger en konflikt mycket kunskap, erfarenhet och ett förstärkt samarbete
 • Utökad konflikthanterings-kompetens

Föreläsningar och workshops

Vi håller ofta uppskattade föreläsningar och workshops för större grupper.
Oavsett tema så kännetecknas Catalysts workshops av igenkännande skratt, mycket energi och en hög grad av interaktivitet.

Vi tillämpar tiominutersmetoden och pratar aldrig längre än så innan vi gör en övning eller låter deltagarna testa innehållet på annat sätt. Detta förstärker och fördjupar inlärningen som även blir roligare och skapar energi och engagemang.

Deltagarna får alltid med sig praktiska och lättanvända verktyg som skapar tydliga resultat i vardagen. Eftersom de redan har övat och reflekterat kan de sedan implementera innehållet, modellen eller materialet i sitt vardagliga arbete på en gång.

Vi skräddarsyr alltid innehållet i våra föreläsningar och workshops efter de behov som ni har identifierat; vad ni vill poängtera, förbättra, förstärka, bemästra, fokusera på eller bli ännu bättre på att hantera.

Exempel på inspirerande workshops

 • Möteseffektivitet
 • Hjärnsmart samarbete
 • Feedback & svåra samtal
 • Egen effektivitet - stressa smart
 • Frodas i förändring
 • Höj kreativiteten

Mötesfacilitering

Vi håller möten för att vi vill skapa konsensus, för att gemensamt komma fram till bra lösningar som fungerar för alla, skapa nya strategier och aktivitetsplaner för dessa, fatta viktiga beslut baserade på all viktig tillgänglig information osv. Men det är lätt att hamna i ändlösa diskussioner, fastna i detaljer, att några pratar väldigt länge och att målen inte nås. Då kan det vara väl investerad tid att anlita någon som faciliterar mötet.

Det kan vara utmanande att själv både hålla i ett möte och att delta med egen input som en fullvärdig deltagare. En mötesfacilitator hjälper till att hålla agendan, ser till att det är energi under mötet, att det är en hög interaktivitet där alla kommer till tals och blir hörda, att de punkter som behöver beröras blir pratade om och beslut fattade där det behövs. Med hjälp av olika övningar hålls mötet effektivt och konstuktivt.

Inspirerande resultat

 • Effektiva och produktiva möten
 • Hög delaktighet och energi
 • Väl underbyggda beslut
 • Alla känner att de har varit med och bidragit, blivit hörda och att mötet gått rätt till.

Skräddarsydda utbildningar

Våra utbildningar är skräddarsydda efter era behov och vår pedagogik och innehåll är grundad i den senaste forskningen. Därför blir utbildningarna träffsäkra och effektiva och ni får ut mer av dem. Gemensamt för alla våra utbildningar är att pedagogiken bygger på interaktivitet på riktigt och att deltagarna får arbeta med utmaningar de har i verkligheten. På så sätt har deltagarna redan löst flera av sina utmaningar när de kommer tillbaka till jobbet och kan börja använda verktygen direkt. Många är de (initialt) stressade utbildningsdeltagare som har kunnat konstatera att de redan när första tredagarsmodulen är genomförd ser att de har sparat tid.

Först identifieras behoven
Genom en förstudie tar vi reda på vad era ledare behöver. Vi identifierar styrkor att bygga vidare på eller förstärka, eventuella svagheter och om det är något som ledarskapet bör kompletteras med. Vi har en dialog med er och sätter tillsammans tydliga mål för vad utbildningsprogrammet ska uppnå och vad ledarna ska få tillfälle att utveckla.
 
Sedan designas utbildningen
Därefter skapar vi ett program för att uppnå utbildningsmålen och planerar med er hur utbildningsprogrammet ska rullas ut för att bäst stötta er verksamhet.

Det får ni ut av insatsen

 • En utbildning som möter era ledares behov och stöttar dem i deras utmaningar
 • Effektiva och trygga ledare
 • Era chefer känner sig satsade på, är mer medvetna och leder sina medarbetare på ett sätt som skapar motivation och engagemang
 • Nöjdare chefer coh medarbetare
 • Bättre resultat