Våra utbildningar, som även tillhandahålls på distans, bygger på en blandning av teori, praktik och reflektion, där deltagare får applicera programinnehållet på verkliga utmaningar i vardagen. Vi skräddarsyr alltid våra insatser efter kundens behov. Nedan finner du exempel som kan ges som separata delar eller som delar i ett större paket.

Ledarskap för bolagsjurister hösten 2023

Utveckla ditt ledarskap i detta av bolagsjurister kvalitetssäkrade program som är effektivt, relevant och där nätverkandet med andra bolagsjurister är en mycket uppskattad del.

Programmet utgår från bolagsjuristens vardagliga utmaningar och verksamhet och syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att leda, kommunicera med och påverka andra, för att därigenom stärka deras roll och inflytande, allt till organisationens bästa. I programmet ges en stabil teoretisk grund och praktisk träning för att uppnå relevanta och bestående resultat i ledarskapet. Programmet vänder sig till bolagsjurister som utövar ledarskap formellt eller i förhållande till olika stakeholders i organisationen. 

Mer information finns i programbeskrivningen. Här hittar du också praktisk information som t.ex. upplägg och kostnader. Programstart i januari 2023. Anmälan senast 12 december.

Klicka på Anmälan och använd kontaktformuläret för att anmäla dig eller maila till malin@catalyst.nu.

Innehåll i programmet:
 • Effektivt ledarskap
 • Kommunikation som når fram
 • Bolagsjuristens olika roller
 • Att leda experter
 • Det informella ledarskapet
 • Högpresterande team
 • Leda på distans
 • Självledarskap

Referenser från Ledarskap för bolagsjurister

Referenserna kommer från den anonyma utvärdering som görs efter avslutat program.


”Jag upplevde programmet som väldigt stimulerande, lärorikt och trevligt. Jag blev dock mest överraskad efter programmet när allt hade lagt sig och hur mycket jag då processade det som tagits upp under programmet och att jag faktiskt har haft väldigt stor nytta av detta i mitt jobb. Dvs jag har omedvetet och medvetet applicerat de verktyg jag fått under programmet och faktiskt utvecklat mitt ledarskap på riktigt.”


”Jag har många verktyg att använda. Det skapade insikter som jag bär med mig som person. Många givande diskussioner. Utmanande övningar. Malin är väldigt klok, rolig att lyssna på och hon är smart och väcker tankar och klokskaper. Intressant att förstå hur juristens arbetssätt; att ställa frågor, många frågor, och att komma med förslag på lösningar går lite stick i stäv med vad som anses gälla för att skapa trygghet, lärande och självkänsla.”


Skapa framgångsrika team

Framgångsrika team samarbetar skickligare och är mer effektiva och produktiva än andra. De löser svåra och komplexa problem och kan ta sig igenom utmanande situationer som kräver förändring tillsammans. I den här utbildningen går vi igenom vad  som utmärker dessa team. Vi går också igenom vad neurovetenskapen säger om hjärnans behov vid samarbete, kollektiv intelligens och psykologisk trygghet, samt och hur man praktiskt applicerar

innehållet för att skapa ett framgångs rikt team. Vi tränar på kommunikation; att nå fram med ett budskap och undvika missförstånd, att ge feedback på ett sätt som mottagaren lyssnar på, att genomföra svåra samtal och hantera ofrånkomliga konflikter. Under utbildningen ökar deltagarna också sin självkännedom om den egna samarbetsförmågan. Hur de uppfattas av andra och hur deras samarbets-förmåga kan utvecklas. 

Det får ni ut av insatsen

 • Samarbetsskicklighet
 • Ökad effektivitet och produktivitet i teamet
 • Team som mer effektivt kan lösa komplicerade och nya problem 
 • Team som klarar förändring
 • Ökad trivsel och teamkänsla

Coachande ledarskap – hur du stärker dina medarbetare

Ett coachande förhållningssätt handlar i grunden om att vara ett bollplank för tänkande och lösning av problem utan att ge råd eller ta över. En coachande ledare hjälper sina medarbetare att bli skickligare, mer självständiga och initiativtagande, och skapar samtidigt mer tid till sig själv - till ledarskapet och den egna leveransen. Under utbildningen lär du dig behärska flera modeller för coaching i olika situationer.

Vi lägger ett stort fokus på praktiskt träning så att du kan börja använda modeller, teori och dina nyvunna färdigheter direkt efter utbildningen.

Coaching är ett verktyg som fungerar. Du blir coachad i samma utsträckning som du själv coachar, så bli inte förvånad om du lämnar utbildningen med flera lösta problem och utmaningar som du längtar att ta itu med!

Detta får ni ut av insatsen

 • Självständigare, skickligare och nöjdare medarbetare
 • Dina medarbetare, ditt team och du når era mål
 • Starkare relationer
 • Större arbetsglädje
 • Mer tid till eget arbete
 • Bättre och mer effektiv ledare

Neuroledarskap – att leda med hjärnan

Neuroledarskap handlar om att i ledar-skapet använda vad vi idag vet om hjärnans sociala behov för att skapa så bra resultat som möjligt. 

Det är förhållandevis ny kunskap vi har om hur socialt känslig hjärnan är och hur starkt detta påverkar vår kognition och tänkande. Att vara rädd för att göra fel kan t.ex. påverka förmågan att tänka nytt, vara kreativa, hålla en presentation eller hitta en lösning på ett problem. 

Med förståelse för detta kan du påverka din och dina kollegers nivå av tänkande och därmed även er produktivitet och effektivitet under en vanlig arbetsdag. I den här utbildningen lär du dig ett antal lättanvända och forskningsbaserade modeller och strategier som du enkelt kan införliva i ditt ledarskap. Du lär dig också hur du kan främja kreativitet, fokus och samarbete för att öka produktivitet och lönsamhet.

Detta får ni ut av insatsen

 • Du känner till ett antal lättapplicerade modeller och strategier
 • Du vet hur du kan främja kreativitet och högre nivåer av tänkande hos dig själv och andra
 • Du vet hur du skapar samarbete som höjer produktiviteten

Konflikthantering

Konflikter är ofrånkomliga och uppstår där flera människor jobbar tillsammans. Ofta blir vi osäkra på hur vi ska agera och många som är oroliga för att förvärra konflikten väntar och hoppas att den ska lösa sig. Inte sällan leder det istället till att konflikten förvärras.

Utbildningen syftar till att ge förståelse för vad en konflikt är, vanliga typer av konflikter, dess beståndsdelar, vad som gör att konflikter växer och hur vi blir påverkade av konflikter. Vi går också 

igenom hur man kan förebygga konflikter genom kommunikation och spelregler och genom att ha en struktur för att hantera konflikter på ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi delar med o
ss av några enkla verktyg och modeller för konflikthantering och hur du kan agera när en konflikt uppstår. Det allra viktigaste tipset får du redan här:  Ju tidigare du och ni tar tag i och pratar om det som pågår, desto bättre! 


Detta får ni ut av insatsen

 • En djupare förståelse för konflikter
 • Insikt om mänskliga reaktioner i konflikt
 • Hur man kan förebygga och agera i konflikter
 • Färre och tidigare hanterade konflikter
 • Tryggare samtal

Feedback och kommunikation

Det finns mycket att vinna på att skapa en god feedbackkultur. Hur feedbacken levereras och dess kvalitet är en av de starkaste indikatorerna för ett företags förmåga att utveckla talanger (Kegan & Lahey, 2016).

Generellt får vi och ger vi alldeles för lite feedback. 87% anställda vill utvecklas i sina arbeten, men endast en tredjedel uppger att de får den feedback de behöver för att kunna göra den utvecklingen (Gallup 2016). När vi 

väl ger feedback upplevs den inte sällan som oanvändbar, eller leder till motsatt effekt (Kluger & DeNisi, 1996). 

I den här utbildningen fokuserar vi på hur du ser till att återkopplingen är välkommen, hur du levererar den med undvikande av missförstånd och hur ni tillsammans kan skapa en feedback-kultur som bidrar till ett bra samarbete. 

Du lär dig också hur du tar emot feedback från andra, även när den inte är lika välformulerad som din egen. 


Detta får ni ut av insatsen

 • Relevant feedback
 • Bättre resultat
 • Snabbare utveckling av kompetenser 
 • Ökad självinsikt
 • Effektivare team och samarbeten
 • Tryggare med att ge feedback
 • Utvecklat ledarskap
 • Effektiv feedback som når fram

Kärnkvaliteter – effektivitet och engagemang

Kärnkvaliteter är en dynamisk modell som hjälper oss att identifiera och förstå vår individuella uppsättning av kvaliteter och styrkor; kärnkvaliteter. Vi får också förstå vad som händer när det blir för mycket av det goda och styrkan i stället blir en fallgrop. 

Modellen används för att öka självkännedom, förbättra samarbete och undvika konflikter på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Modellen, skapad av Daniel Ofman, ger insikt om hur vi balanserar våra kärn-kvaliteter och undviker fallgropar, och därigenom får optimal utväxling på egna och gemensamma insatser.

Att se de egna kärnkvaliteterna, förstå fallgroparna och hur dessa bäst undviks, bidrar till att vi bättre kan utnyttja alla våra resurser, ta in och använda andra perspektiv, samarbeta och skapa bra resultat tillsammans. 

Detta får ni ut av insatsen

 • Ökad självinsikt och större förståelse för andra
 • Ökad effektivitet och produktivitet individuellt och i grupp
 • Bättre och effektivare samarbete
 • Större förståelse för den egna gruppen och organisationen
 • Högre måluppfyllnad