UTBILDNINGAR

Ett problem kan vara som en apa på axeln. En klängig och jobbig apa som man gärna vill bli av med. Några människor är bra på att ge bort sina apor till andra och andra är bra på att hand om andras apor. Risken är dock att man får väldigt många apor på halsen.

De som utvecklar sin skicklighet i att kommunicera, ge feedback, coacha och hantera konflikter blir mer framgångsrika som ledare. Samma principer gäller när vi leder digitalt, men det ställer delvis andra krav för att vi ska lyckas. Catalysts utbildningar är allt från några timmar till årslånga utbildningspaket, med 4-5 flerdagarsmoduler utspridda över året. Mellan modulerna ingår implementering av innehållet i föregående modul. Utbildningarna är alltid skräddarsydda för att passa kundens behov. De utbildningar vi beskriver här är exempel som ges separat eller som moduler i ett större paket.

Skräddarsydda utbildningar

Våra utbildningar är skräddarsydda efter kundens behov. Därför blir de effektiva och ni får ut mer av dem.

Gemensamt för alla våra utbildningar är att pedagogiken bygger på interaktivitet och att deltagarna får arbeta med utmaningar de har i verkligheten. På så sätt har deltagarna redan löst flera av sina utmaningar när de kommer tillbaka till jobbet och kan börja använda verktygen direkt.
Självklart är både vår pedagogik och våra utbildningsmoment grundade i forskning.

Först identifieras behoven
Genom en förstudie tar vi reda på vad era ledare behöver. Vi identifierar styrkor att bygga vidare på eller förstärka, eventuella svagheter och om det är något som ledarskapet bör kompletteras med. Vi har en dialog med er och sätter tydliga mål för vad utbildningsprogrammet ska uppnå.
 
Sedan designas utbildningen
Därefter skapar vi ett program för att uppnå målen och planerar med er hur utbildningsprogrammet ska rullas ut för att bäst stötta er verksamhet.

Det får ni ut av insatsen

 • En utbildning som möter era ledares behov och stöttar dem i deras utmaningar.
 • Effektiva och trygga ledare.
 • Era chefer känner sig satsade på, är mer medvetna och leder sina medarbetare på ett sätt som skapar motivation och engagemang.

Coachande ledarskap – hur du stärker dina medarbetare

Coaching är ett sätt att hjälpa dina medarbetare att bli skickligare, mer självständiga och initiativtagande. Att utveckla dina färdigheter som coach är en satsning på dina medarbetare. Du satsar också på dig själv, eftersom ett coachande ledarskap leder till att du får mer tid över till att leda och göra dina egna arbetsuppgifter.

Den mest avgörande och starkaste indikatorn på hur framgångsrik en ledare kommer att vara i företaget Google är dennes skicklighet som coach (Google 2011). Förhållningssättet handlar i grunden om att vara ett bollplank för tänkande och lösning av problem utan att ge råd eller ta över.

Under utbildningen lär du dig behärska flera modeller för coaching i olika situationer och du får rikligt med övningstid med riktiga case.

Vi lägger ett stort fokus på praktiskt träning så att du kan börja använda modeller, teori och dina nyvunna färdigheter direkt efter utbildningen.

Coaching är ett verktyg som fungerar. Du blir coachad i samma utsträckning som du själv coachar, så bli inte förvånad om du lämnar utbildningen med flera lösta problem och utmaningar som du längtar att ta itu med!

Inspirerande resultat

 • Självständigare, skickligare och nöjdare medarbetare
 • Dina medarbetare, ditt team och du når era mål
 • Starkare relationer
 • Större arbetsglädje
 • Mer tid till eget arbete
 • Bättre och mer effektiv ledare

Skapa framgångsrika team

Framgångsrika team är mer effektiva och produktiva än andra och löser svåra problem bättre och snabbare än andra. Mängder med forskning ägnas åt att ta reda på vad de framgångsrika teamen gör annorlunda. I den här utbildningen går vi igenom och tränar praktiskt på dessa framgångsfaktorer och hur de kan implementeras i ett team. Mer specifikt fokuserar vi på att kunna förstå var en grupp befinner sig, identifiera vilka behov den har och inse vilket ledarskap gruppen behöver för att kunna fortsätta sin utveckling. Utbildningen ger insikter engagemang. Hur höjer engagemanet hos sig själv,

medarbetare och grupp genom att fokusera på styrkor och det som fungerar. Deltagarna lär sig om psykologisk trygghet, dess inverkan på gruppens resultat och hur man ökar den psykologiska tryggheten.

Under utbildningen ökar deltagarna sin självkännedom, samtidigt som de lär sig applicera samma modell på sin grupp. Vi tränar kommunikation; bl.a. att nå fram med ett budskap och undvika missförstånd, att ge feedback på ett sätt som mottagaren lyssnar på, genomföra ett svårt samtal och hantera konflikter som effektivt som möjligt.

Inspirerande resultat

 • Ökad effektivitet och produktivitet i teamet
 • Team som kan lösa komplicerade och nya problem snabbt
 • Team som klarar förändringar
 • Ökad trivsel och teamkänsla
 • Effektiva ledare som inte står i vägen för framgångsrika team

Konflikthantering

Konflikter är ofrånkomliga och uppkommer där flera människor jobbar tillsammans. Ofta blir vi osäkra på hur vi bäst ska agera när de uppstår.      Många som är oroliga för att förvärra konflikten väntar och hoppas att den ska lösa sig. Inte sällan leder det istället till att konflikten förvärras.

Den här utbildningen syftar till att ge en insikt om vad en konflikt är, vanliga typer av konflikter, dess beståndsdelar, vad som gör att konflikter växer och hur vi blir påverkade av konflikter. Vi går också

igenom hur man kan förebygga konflikter genom kommunikation och spelregler och genom att ha en struktur för att hantera konflikter på ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi delar med oss av några enkla, men inte lätta, verktyg och modeller för konflikthantering för att ge en trygghet i hur du kan agera när du själv eller dina medarbetare är i konflikt. Det allra viktigaste tipset får du redan här: Ju tidigare du och ni tar tag i konflikten och vågar prata om det som pågår, desto bättre!

Inspirerande resultat

 • En djupare förståelse för konflikter
 • Insikt om mänskliga reaktioner i konflikt
 • Hur man kan förebygga och agera i konflikter
 • Färre och tidigare hanterade konflikter
 • Tryggare samta

Neuroledarskap – att leda med hjärnan

90 procent av vad vi vet om hjärnan idag har vi lärt oss de senaste 10 åren. Vi vet betydligt mer idag om hjärnans sociala behov, vad som främjar kreativitet, fokus och samarbete och effekterna av stress.

Det är relativt ny kunskap hur socialt känslig hjärnan är och hur starkt detta påverkar vår kognition och tänkande. Att vara rädd för att göra fel kan t.ex. påverka förmågan att tänka nytt, vara kreativa, hålla en bra presentation eller hitta en lösning på ett problem. Det här påverkar oss alla när vi kommunicerar, ger feedback, genom möten, coachar och samarbetar på andra sätt.

Det är relevant för alla som jobbar med andra människor, men särskilt för dig som ledare eftersom du har så stor påverkan på gruppen.

Med förståelse för detta kan du påverka din och dina kollegers nivå av tänkande och därmed även er produktivitet och effektivitet under en vanlig arbetsdag. I den här utbildningen lär du dig ett antal lättanvända och forskningsbaserade modeller och strategier som du enkelt kan införliva i ditt ledarskap. Du lär dig också hur du kan främja kreativitet, fokus och samarbete för att öka produktivitet och lönsamhet.

Inspirerande resultat

 • Du känner till ett antal lättapplicerade modeller och strategier
 • Du vet hur du kan främja kreativitet och högre nivåer av tänkande hos dig själv och andra
 • Du vet hur du skapar samarbete som höjer produktiviteten

Positiv psykologi

De delar av hjärnan som aktiveras när vi tänker på positiva framtidsscenarier hjälper oss att tänka bättre och på en högre nivå, bli mer kreativa och bättre på problemlösning och samarbete.

Att sätta mål – se sig själv, sitt team eller hela organisationen lyckas med en uppgift eller en utmaning – är en form av positiv psykologi. Det handlar inte om att inte låtsas om att det finns problem eller utmaningar, utan snarare att se lösningar på problemen.  

Positiv psykologi är ett nytt och snabbt växande vetenskapligt område. Den här utbildningen adresserar allt från vad som faktiskt händer i hjärnan när vi tänker positiva tankar till hur mycket bättre en positiv säljare säljer jämfört med en neutrala kollega.

Vi går igenom hur du kan träna upp din egen förmåga att tänka positivt och hur du kan applicera det i ditt arbete, i ditt ledarskap och även i grupp.

Inspirerande resultat

 • Du vet hur positivt tänkande påverkar hjärnan och hur det fungerar
 • Du vet hur du tränar på det för att få ännu bättre resultat
 • Du kan applicera det på dig själv och dina medarbetare

Feedback och kommunikation

Det finns mycket att vinna på att skapa en god feedbackkultur i ett företag. Hur feedbacken levereras och dess kvalitet är en av de starkaste indikatorerna för ett företags förmåga att utveckla talanger (Kegan & Lahey, 2016). Och vi får och ger alldeles för lite feedback. 87% anställda vill utvecklas i sina arbeten, men endast en tredjedel uppger att de får den feedback de behöver för att kunna göra den utvecklingen (Gallup 2016). Och när vi väl ger feedback är den inte sällan oanvändbar eller leder till motsatt effekt (Kluger & DeNisi, 1996).

I den här utbildningen fokuserar vi på hur du ser till att feedbacken är

välkommen, hur du ramar in och levererar feedbacken så att mottagaren är öppen för ditt budskap, hur du undviker missförstånd och hur ni tillsammans kan skapa en god feedbackkultur.

Feedback ska syfta till att bygga eller förstärka broar för samarbete. När feedback levereras från utgångpunkten att vilja varandra väl och den ger oss möjlighet att utvecklas på våra egna villkor, kan vi tryggt ta emot feedbacken och förstärka, utveckla och förbättra prestationer och samarbeten. Du lär dig också hur du tar emot feedback från andra, även när den inte är lika välfomulerad som din egen...

Inspirerande resultat

 • Stärkta relationer och arbetsklimat
 • Ökad självinsikt
 • Tryggare med att ge feedback
 • Utvecklat ledarskap
 • Effektiv feedback som når fram
 • Bättre teamkänsla och samarbete

Kärnkvaliteter – effektivitet och engagemang

Kärnkvaliteter är en dynamisk modell för individ och grupp som används för att öka självkännedom, utveckling, förbättra relationer och undvika onödiga konflikter. Den används idag framgångsrikt för att bygga team med rätt sammansättning, ett effektivt samarbete och där varje teammedlem kommer till sin rätt på bästa sätt.

Kärnkvaliteter är också ett utmärkt verktyg för att höja såväl individuell som gemensam effektivitet. Modellen, skapad av Daniel Ofman, fokuserar på vad som är rätt och går bra. Vi är alla födda med en uppsättning kvaliteter eller styrkor; kärnkvaliteter.

Modellen hjälper oss att identifiera och förstå dessa. Vi får också förstå vad som händer när det för mycket av det "goda" och det blir vår fallgrop istället för en resurs.

Modellen ger också insikt om hur vi balanserar kärnkvaliteterna och undviker fallgroparna. På så sätt visar den hur vi får optimal utväxling på våra insatser. När vi individuellt, eller i team, ser de egna kärnkvaliteterna, förstår fallgroparna och hur dessa bäst undviks, blir vi bättre på att utnyttja alla våra resurser, ta in och använda andra perspektiv och vi blir även effektifvare nå fram med vår egen kommunikation.

Inspirerande resultat

 • Ökad självinsikt och större förståelse för andra
 • Ökad effektivitet och produktivitet individuellt och i grupp
 • Bättre och effektivare samarbete
 • Större förståelse för den egna gruppen och organisationen
 • Högre måluppfyllnad